کد های خدماتی تلفن ثابت

مشتریان گرامی: جهت تماس با قسمت های مختلف مخابرات منطقه فارس می توانید با کدهای ذیل تماس حاصل فرمایید.

2020 پاسخگویی به مشتریان خانگی و FTTH
2021 انتقادات، شکایات، اطلاعات و ارتباطات مردمی
2010 پاسخگویی به مشتریان تجاری (متمرکز در مخابرات ایران)
2000 خدمات مربوط به پرداخت
20117 خرابی تلفن
118 اطلاعات تلفن

font-family: 'yekan';